За нас

Архист ЕООД е създадена през 1991 г. като ЕТ Архист – Румен Янакиев. Основният предмет на дейност е извършването на строително-монтажни работи (СМР) на жилищни сгради, офиси, търговски обекти, всякакви вътрешни и външни довършителни работи.

Архист ЕООД непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел задоволяване изискванията на съвременното строителство.Мисията ни е да гарантираме високо качество на всеки етап от строителния процес и да постигнем пълно задоволяване на изискванията и потребностите на клиентите.

Архист ЕООД разполага със собствена производствено-складова база и е технически осигурена с пълна гама лека строителна механизация, подемници, скелета, кофражи, лекотоварен и тежкотоварен транспорт и други съоръжения, което обезпечава високото качество на предлаганите строително-ремонтни работи.

Архист ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България.

От 2007г. сме въвели Система за управление на качеството ISO 9001:2000. а от 2011г дружеството е сертифицирано и извършва своята дейност, съобразно Интегрирана система за управление, която обхваща стандартите:

-ISO 9001:2008 за управление на качеството;

-ISO 14001:2004 за управление на околната среда;

-BS OHSAS 18001:2007 за здравословни и безопасни условия на труд.

През годините компанията е създала голяма мрежа от клиенти и приятели и се е превърнала в доверен и предпочитан партньор и изпълнител на инвестиционни проекти в сферата на строителството.

 

СЕРТИФИКАТИ:

Сертификат -ISO 9001:2008

Сертификат -ISO 14001:2004

Сертификат -BS OHSAS 18001:2007

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

                       

НА  РЪКОВОДСТВОТО НА „АРХИСТ” ЕООД

ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ

УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА

 

Ръководството на „АРХИСТ” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлагания строителен продукт при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.                          

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на строителния продукт, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството  поема ангажименти за изпълнение на:

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ø осигуряване на съвременна ефективна и качествена строителна  услуга, адаптирана   към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена;

Ø осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички служители;

Ø да удовлетворява изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба;

Ø ефективна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара;

Ø  контрол и спазване на техническите правила и норми в строителството, безопасност на строителната площадка и опазване на околната среда;

Ø  точност, отговорност  и експедитивност, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби.

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Ø  осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;

Ø  постигане съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания,които сме приели да изпълняваме, относно до аспектите  по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;

Ø  намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум или до приемлив риск;

Ø  намаляване на изгубените работни дни вследствие злополуки;

Ø  по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;

Ø  обучение на персонала за повишаване на квалификацията и неговата мотивация за

висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ø  намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;

Ø  управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /строителни, битови, опаковки/, замърсяване /прах, шум, вибрации, смазочни масла/, ресурси /строителни материали, горива, енергия, вода/;

Ø  осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;

Ø  вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на проблемитепо околната среда и полаганите усилия за подобряването й;

Ø  полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околна среда чрез системни проверки, прилагане на коригиращи и превантивни действия и резултатност спрямо околната среда;

Ø  оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни по околната среда чрез периодични прегледи от ръководството;

Ø  създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар;

В „АРХИСТ" ООД са сформирани Работни групи за безопастносни условия на труд и за опазване на околната среда, с участие на предсвители от страна на работниците и  специалисти, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.

„АРХИСТ" ООД внедрява и поддържа Интегрирана Система за управление на качеството, ЗБР и ОС, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. Периодично оценяваме ефективността и ИСУ. Във връзка с това извършваме: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.

                          Като Управител на „АРХИСТ" ООД, от мое име и от името на цялото Ръководство

ДЕКЛАРИРАМ :

                         Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по Качеството, ЗБР и ОС и постоянно преразглеждане за адекватност.

 

                                                                                                                                                                                                               Подпис на Румен Янакиев

 

             16.01.2017г.